/ អគាររោងចក្រ /

conpany
factory03

/ ការិយាល័យ /

/ ការិយាល័យបង្កើតលំនាំ /

factory04
factory05

/ កាត់ក្រណាត់ /

/ ប៉ាក់ និងកម្មវិធី /

factory06
factory07

/ បោះពុម្ពអេក្រង់សូត្រ /

/ ម៉ាស៊ីនដេរ /

factory08
factory09

/ សិក្ខាសាលា /

workshop
factory11

/ ឃ្លាំង /

Warehouse
factory13

/ បន្ទប់តាំងបង្ហាញ /